תנאי מכירה ואחריות


1. עמותת "אומנות ודו קיום" פועלת למטרות קידום אומנות ופעילות של דו קיום.  כל רווחי העמותה כתוצאה ממכירת יצירות האומנות ישמשו כתרומה לפעילות בנושאי אומנות ודו קיום. 

2. העמותה מאפשרת השתתפות ברכישת יצירות אומנות באמצעות אתר האינטרנט. העמותה לא תהיה אחראית בשום צורה כלפי המשתתפים במכירה באמצעות האינטרנט במקרים של בעיות תקשורת, התנתקות, תגובה איטית או כל סיבה אחרת. 

3. באתר האינטרנט של העמותה מופיע קטלוג אינטרנטי ובו יפורטו בין היתר, הפריטים המוצעים למכירה, מספריהם, הערכת שווים ומחיר מכירתם ללקוח.  למען הסר ספק נתונים המופיעים בקטלוג לרבות הערכת שווי, תיאורי הפריטים ונתונים אחרים לגביהם, נועדו לשמש לצרכי מידע בלבד לקונה בכוח ואין בהם כדי להיות מצג מצד העמותה ו/או כדי להטיל עליה ו/או על הפועלים מכוחה, חבות מכל סוג. 

4. כל יצירות האומנות נמכרות כפי שהן (As is). העמותה לא תהיה אחראית בשום צורה כלפי הרוכשים בגין יצירת האומנות ו/או טיבה ו/או איכותה ו/או מקוריותו. כל פריט המוצע למכירה הינו בבעלותו של האומן אשר יצר אותו ועל כן מתחייב הוא לשאת בכל אחריות שתהא על יצירות האומנות במהלך המכירה ולאחריה. 

5. התשלום המלא בגין יצירת האומנות ייעשה מיד במועד המכירה. 

6. תשלומים לעמותה  יבוצעו במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בשקלים בלבד או באמצעי סליקה אחרים. 

7. אי תשלום מחיר המלא בגין יצירת האומנות תקנה לאומנים ו/או לעמותה זכות לנקוט בכל דרך שיימצאו לנכון להגנת זכויותיהם, לרבות עיכוב הפריט הנרכז, חילוטו וקיזוז סכומים. 

8. העמותה אחראית כלפי הקונה בכח ליתן מידע באשר ליוצר יצירת האומנות ו/או אשר בהשראתו יוצר ו/או עוצב הפריט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי מידע הנמסר על ידי העמותה ניתן במעמדה כשלוחה מטעם המוכר ומבוסס על מידע מצטבר אשר ניתן לה על ידי האומן.

9. לא יהיו לקונה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלפי העמותה בגין המכירה ו/או בגין יצירת האומנות. 

10. כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד ואך הרבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור באדם אף בתאגיד במשמע, וכן להפך. 

11. לבתי המשפט בבאר שבע סמכות שיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך בקשר לעניינים הנובעים ו/או הקשורים במסירת יצירות האומנות ו/או מכירתן בין העמותה לבין הקונה.  

12. הסכם זה כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים וההתניות שבין הצדדים. 

13. כל שינוי, תיקון או תוספת לחוזה זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף. בכל מקרה של חילוקי דעות הנוסח המוצע בהסכם זה הוא הקובע. logo בניית אתרים